اعضاي هيات موسس

 

اعضاي هيات موسس:

 

دكتر اميراشرف آريانپور كاشاني

دكتر اميراشرف آريانپور كاشاني

رشته تحصیلی: دكتراي موزيكولوژي

مرتبه علمی: دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده هنر و معماري

 

 دكتر غلامعلي حاتم

دكتر غلامعلي حاتم

رشته تحصیلی: دكتراي تاريخ هنر اسلامي و ترك

مرتبه علمی: استاد دانشگاه هنر

 

 دكتر محمد منصور فلامكي

دكتر محمد منصور فلامكي

رشته تحصیلی: دكتراي معماري با تخصص شهرسازي و مرمت بناهاي تاريخي

مرتبه علمی: استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده هنر و معماري

 

دكتر محمود طاوسي

دكتر محمود طاوسي

رشته تحصیلی: دكتراي فرهنگ و زبان‌هاي باستاني ايران

مرتبه علمی: استاد دانشگاه تربيت مدرس دانشكده هنر

 

 دكتر سيد غلامرضا اسلامي

دكتر سيد غلامرضا اسلامي

رشته تحصیلی: دكتراي معماري

مرتبه علمی: استاد دانشگاه تهران پرديس هنرهاي زيبا دانشكده معماري

 

حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه 

حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه

رشته تحصیلی: دكتراي فلسفه و كلام اسلامي

مرتبه علمی: دانشيار موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران

 

 حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ادبی

حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ادبی

رشته تحصیلی: دكتراي فلسفه و حكمت

 

 

دكتر فرزان سجودي

دكتر فرزان سجودي

رشته تحصیلی: دكتراي زبان‌شناسي

مرتبه علمی: دانشيار دانشگاه هنر

 

دكتر محمدكاظم حسن‌وند

دكتر محمدكاظم حسن‌وند

رشته تحصیلی: دكتراي آفرينش‌هاي هنري در رشته نقاشي

مرتبه علمی: دانشيار دانشگاه تربيت مدرس دانشكده هنر

 

دكتر محمد خزايي

دكتر محمد خزايي

رشته تحصیلی: دكتراي گرافيك (هنر اسلامي)

مرتبه علمی: دانشيار دانشگاه تربيت مدرس دانشكده هنر

 

 

دكتر امير نصري 

دكتر امير نصري

رشته تحصیلی: دكتراي فلسفه هنر

مرتبه علمی: استاديار دانشگاه علامه طباطبايي

 

عليرضا كريمي

عليرضا كريمي

رشته تحصیلی: دانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی تحلیلی هنر اسلامی

مرتبه علمی: مربي موسسه آموزش عالي غير انتفاعي فردوسي مشهد

 

اعظم اصلاني سنجدري 

اعظم اصلاني سنجدري

رشته تحصیلی: كارشناسي ارشد پژوهش هنر

مدرس دانشگاه ازاد اسلامي واحد سما –رودهن و دانشگاه جامع علمی-کاربردی