اساسنامه انجمن

بسمه تعالي

 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري – معاونت پژوهشي

كميسيون انجمنهاي علمي ايران

 

اساسنامه انجمن علمي هنر اسلامي ايران

 

كليات

ماده 1: به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي هنر ناب اسلامی- ایرانی و توسعه كمي وكيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط به هنرهاي اسلامي، انجمن علمي هنراسلامي ايران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.

     ماده 2: انجمن مؤسسه‌اي غير انتفاعي است و در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مي‌كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رييس هيئت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد.

   ماده 3: مركز انجمن در شهر تهران- نارمك- دانشگاه علم و صنعت ايران- دانشكده معماري و شهرسازي- مركز تحقيقات قطب علمي معماري اسلامي- انجمن علمي هنر اسلامي ايران مي‌باشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمنهاي علمي مي‌تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.

     تبصره: هيئت مديره مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمي كثيرالانتشار اعلام شود و كتباً به اطلاع كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد.

     ماده 4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

 

انواع و شرايط عضويت

1-    عضويت پيوسته:

مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته هنر اسلامي و رشته‌هاي وابسته مانند " تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر- پژوهش هنر- صنايع دستي- فلسفه هنر- هنرهاي تجسمي- مرمت اشيا فرهنگی و آثار تاريخی..." باشند، مي‌توانند به‌عضويت پيوسته درآيند.

2- عضويت وابسته:

اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1-6 شاغل باشند.

3- عضويت دانشجويي:

كليه دانشجوياني كه در رشته‌هاي هنراسلامي و رشته‌هاي وابسته به تحصيل اشتغال دارند.

4- عضويت افتخاري:

شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌هاي هنرهاي اسلامي و رشته هاي وابسته به آن حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند.

5-7- اعضاي مؤسساتي (حقوقي)

سازمانهايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره 1: افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1-6 مي‌توانند با تصويب هيئت مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره 2: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.

 

   ماده 8: هر يكي از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد به عنوان حق  

   عضويت پرداخت خواهدكرد.

تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.

تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

     ماده 9: عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:

1-8- استعفاي كتبي

2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره: تأييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

 

اركان انجمن:

     اركان اصلي عبارتند از:

الف: مجمع عمومي                ب: هيئت مديره                     ج: بازرس

 

الف: مجمع عمومي

     ماده 11 : مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.

1-11- مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي‌شود و با حضور يا رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثر آراء معتبر است.

2-11- مجمع عمومي فوق‌العاده در مورد ضروري با دعوت هيئت مديره يا بازرس (بازرسان) و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‌شود.

3-11- در صورتي‌كه در دعوت نخست جلسه مجمع عمومي رسميت نيافت جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهديافت. در ضمن اخذ آراء مي‌تواند بصورت مکاتبه ای ـ براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط هيئت مديره تدوين مي‌شود ـ انجام شود.

تبصره 1: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به‌صورت كتبي يا آگهي در روزنامه‌ كثير‌الانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.

تبصره 2: يك‌سوم اعضاي پيوسته مي‌توانند مستقيماً اقدام به دعوت براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند مشروط بر اينكه هيئت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي، ايشان بايد در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيئت مديره يا بازرس تصريح نمايند.

تبصره 3: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصراً موضوعي خواهدبود كه در تقاضانامه ذكر شده‌است.

تبصره 4: شرايط تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده همانند شرايط تشكيل مجمع عمومي عادي است و تصميمات با دو سوم آراء معتبر است.

 

     ماده 12: وظايف مجامع عمومي

الف –مجمع عمومي عادي

-         انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بيش از يك بارزس اصلي)

-         تصويب خط مشي انجمن

-         بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

-         تعيين ميزان حق عضويت

-         عزل هيئت مديره و بازرس (بازرسان)

-         بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن.

ب – مجمع عمومي فوق‌العاده

-         تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

-         تصويب انحلال انجمن

تبصره 1: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.

تبصره 2: مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه‌اي مركب از يك رييس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شوند.

تبصره 3: اعضاي هيئت رييسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي‌شوند.

تبصره 4: اعضاي هيئت رييسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس كانديدا كرده‌اند.

پ– هيئت مديره

     ماده 13: هيئت مديرة انجمن مركب از 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي‌البدل است. كه هر 2 سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند.

1-13- هيچيك از اعضا نمي‌توانند بيش از دو دوره متوالي به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند.

2-13- حداكثر دو عضو مشمول بند (1-12) در صورت كسب بيش از 3 آراء حاضرين در جلسه مي توانند براي يك دوره ديگر به عضويت هيئت مديره درآيند.

3-13- عضويت در هيئت مديره افتخاري است.

4-13- هيئت مديره حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي‌نمايد.

5-13- كليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادارر با امضاي رئيس و خزانه دار هيئت مديره همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره معتبر است.

6-13- هيئت مديره موظف است برحسب نياز هر يك ماه يكبار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز است.

7-13- جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق، معتبر است.

8-13- كليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگهداري مي‌شود.

9-13- شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهدبود.

10-13- درصورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيئت مديره، عضو علي‌البدل براي مدت باقيماندة دورة عضويت به جانشيني وي تعيين خواهدشد.

11-13- شركت بازرس (بازرسان) در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است.

 

     ماده 14: هيئت مديره نماينده قانوني انجمن مي‌باشد و وظايف اختيارات آن به شرح زير است:

1-14- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي

2-14- تشكيل گروه‌هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

3-14- هيئت مديره مي‌تواند هر اقدام و معامله‌اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غيرمنقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است انجام مي‌دهد.

4-14- جز دربارة موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيئت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجام دارا مي‌باشد.

5-14- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز نامه مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

6-14- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل به‌غير.

7-14- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي

8-14- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن

9-14- جلب هدايا و كمكهاي مالي

10-14- اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي

11-14- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

12-14- ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

13-14- هيئت مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان دوره تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن‌هاي علمي ارسال نمايد.

تبصره: هيئت مديره پيشين تا تاييد هيئت مديره جديد از سوي كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.

 

ج – بازرس (بازرسان)

     ماده 15: مجمع عمومي عادي دو نفر را به‌عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان علي‌البدل براي مدت 2 سال انتخاب مي‌نمايد.

                تبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

     ماده 16: وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است.

            1-16- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

            2-16- بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي

            3-16- گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

                تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي را در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت    

           مديره براي بررسي در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگيرد.

 

فصل ششم – گروههاي علمي انجمن

     ماده 17: انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل دهد كه براساس شرح وظايفي كه از سوي هيئت مديره براي آنها تعيين شود به فعاليت مي‌پردازند.

  1. گروههاي تخصصي
  2. كميته آموزش و پژوهش
  3. كميته انتشارات
  4. كميته آمار و اطلاعات
  5. كميته پذيرش و روابط عمومي
  6. كميته گردهمايي‌هاي علمي

1-17- انجمن مجاز به تشكيل گروهها و كميته‌هاي ديگري كه بر حسب نياز احساس مي‌شود، نيز مي‌باشد.

 

فصل هفتم – بودجه و مواد متفرقه

     ماده 18: منابع مالي انجمن عبارتند از:

            1-18- حق عضويت‌ اعضا

            2-18- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‌اي و فروش كتب و نشريات علمي

            3-18- دريافت هدايا و كمكها

            ماده 19: كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهدشد.

 

     ماده 20: درآمدها و هزينه‌هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي‌شود.

 

     ماده 21: كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي كشور نگهداري مي‌شود.

 

     ماده 22: هيچيك از مؤسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچ‌گونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمايند.

 

     ماده 23: كليه مدارك و پرونده مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليت‌هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

 

     ماده 24: هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است.

 

     ماده 25: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند.

 

     ماده 26: درصورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومي، همان مجمع هيئت تسويه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدكرد. هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهيها كليه داراييهاي منقول و غيرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به يكي از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند.