گروه هنر انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی، واقعه­ای مهم در قرن بیستم محسوب می­شود که با اتکای به نهاد اسلام مبین و تلاش مردمی برای تحقق حکومت اسلامی به پیروزی رسید و تاکنون توانست در عر­صه­های درون و برون مرزی تأثیرات زیادی از خود به جا بگذارد. امّا پرسشی که همیشه مطرح بوده این است که این جریان فرهنگی در عرصه هنر از مبانی تا تولیدات و مظاهر روز چه دیدگاهی داشته و چگونه عمل می­نماید. این گروه مطالعاتی خواهد توانست با همفکری اصحاب فرهنگ و هنر ایران اسلامی به روشن شدن بیش از پیش این موضوع یاری رساند.