گروه مبانی نظری هنر اسلامی

از مهمترین وظایف این گروه اقدامات عملی برای مطالعات هدفمند درباره مبانی نظری هنر اسلامی با نظر به میراث این هنر در ابعاد زمانی و مکانی متفاوت درقالب تدوین، کمک به تدوین و نشر آن در میان جامعه مخاطب است. که از طی سالیان اخیر رونق گرفته اما لازم است از سوی نهادی علمی و دانشگاهی به طور ویژه به آن پرداخته شود.