امور بین الملل

انجام کلیه اقدامات لازم برای معرفی انجمن در سطح  خارجی، رایزنی لازم با نهادهای هم راستای هنر اسلامی در خارج از کشور ، مرتبط با اهداف انجمن زیر نظر مسئول امور بین الملل.

 

مسئول امور بین الملل:

777

دکتر سیدیحیی اسلامی

دکترای معماری

استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران